Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Bán buôn > Thiết lập bảng giá bán buôn

Thiết lập bảng giá bán buôn

1. Mục đích
Giúp chủ cửa hàng bán buôn thiết lập bảng giá khác nhau để áp dụng cho từng khách hàng hoặc nhóm khách hàng theo chính sách giá bán của cửa hàng.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
1. Vào Danh mục\Bảng giá.
2. Nhấn Thêm mới.

3. Nhập thông tin cơ bản về bảng giá.
4. Nhập tên bảng giá.
5. Trường hợp muốn sử dụng bảng giá đang khai báo làm bảng giá mặc định khi tính tiền cho khách, tích chọn Sử dụng làm bảng giá bán hàng mặc định.
6. Nếu muốn phân quyền áp dụng bảng giá theo nhóm khách hàng, tại mục Áp dụng cho, tích chọn Theo nhóm khách hàng và các nhóm khách hàng áp dụng.
7. Nếu muốn phân quyền sửa bảng giá cho một số nhân viên, tại mục Quyền sửa bảng giá, tích chọn Theo nhân viên và chọn các nhân viên được sửa bảng giá.
8. Nếu muốn phân quyền áp dụng bảng giá cho một số nhân viên, tại mục Phân quyền áp dụng, tích chọn Theo nhân viên và chọn nhân viên được phân quyền áp dụng.
Các nhân viên không được phân quyền sẽ không nhìn thấy bảng giá.
9. Mô tả thông tin bảng giá.

10. Nhập thông tin giá hàng hóa.
11. Tại cột Mã SKU, nhấn biểu tượng  để chọn hàng hóa được áp dụng tính giá buôn.

12. Chọn theo nhóm hàng hóa hoặc theo mẫu hàng hóa chi tiết.

13. Nhấn Chọn.
14. Chương trình đã lấy lên toàn bộ hàng hóa của cửa hàng.

15. Nhập giá bán buôn hàng hóa vào cột Giá mới.

16. Hoặc nhấn biểu tượng  để thiết lập công thức tính giá bán buôn cho hàng hóa.

Trường hợp bớt % tiền theo giá bán

Trường hợp bớt 1 mức tiền cụ thể theo giá bán

Trường hợp tính thêm % tiền vào giá mua

Trường hợp tính thêm 1 mức tiền cụ thể vào giá mua

17. Với một số hàng hóa có cách tính khác với tất cả hàng hóa còn lại, thực hiện thiết lập tương tự và bỏ tích chọn thông tin Áp dụng công thức cho tất cả hàng hóa trên danh sách.

19. Sau khi khai báo hoàn tất, nhấn Lưu.

4. Lưu ý
1. Khi thu ngân tính tiền cho khách, dựa vào thông tin khách hàng, chương trình sẽ tự động lựa chọn bảng giá tương ứng. Tuy nhiên, thu ngân có thể lựa chọn lại bảng giá để áp dụng cho khách.2. Trường hợp cửa hàng quản lý danh sách hàng hóa bán buôn trên file excel bên ngoài, có thể thực hiện nhập khẩu danh sách này vào phần mềm khi thiết lập bảng giá. Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm