Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý quỹ tiền > Quỹ tiền mặt > Theo dõi thu, chi, tồn quỹ tiền mặt

Theo dõi thu, chi, tồn quỹ tiền mặt

1. Mục đích
Giúp quản lí xem và theo dõi tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt của cửa hàng.
2. Các bước thực hiện
1. Chọn Quỹ tiền/Sổ chi tiết tiền mặt.
2. Thiết lập thời gian xem báo cáo.
3. Nhấn Lấy dữ liệu.


Xem thêm