Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý quỹ tiền > Quỹ tiền gửi > Theo dõi thu, chi, tồn quỹ tiền gửi

Theo dõi thu, chi, tồn quỹ tiền gửi

1. Mục đích
Giúp quản lý xem và theo dõi tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền gửi của cửa hàng.
2. Các bước thực hiện
1. Chọn Quỹ tiền/Sổ chi tiết tiền gửi.
2. Thiết lập thời gian xem báo cáo.
3. Nhấn Lấy dữ liệu.


Xem thêm