Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý quỹ tiền

Quản lý quỹ tiền

Cho phép quản lý các chứng từ thu, chi bằng tiền mặt/tiền gửi và theo dõi số tiền thu/chi/tồn tại một thời điểm bất kỳ.

Xem thêm