Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý quỹ tiền > Quỹ tiền gửi > Nhập số dư ban đầu quỹ tiền

Nhập số dư ban đầu quỹ tiền

1. Mục đích
Giúp quản lý cửa hàng khai báo số dư ban đầu quỹ tiền mặt và quỹ tiền gửi.
2. Các bước thực hiện

Để khai báo số dư ban đầu, thực hiện như sau:
1. Vào Thiết lập, tại mục Số dư ban đầu, nhấn chọn Quỹ tiền.
2. Nhấn Nhập số dư.
3. Nhập số dư ban đầu quỹ tiền mặt và quỹ tiền gửi.

4. Nhấn Lưu.


Xem thêm