Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý quỹ tiền > Quỹ tiền mặt > Kiểm kê quỹ tiền mặt

Kiểm kê quỹ tiền mặt

1. Mục đích
Giúp quản lý lập bảng kiểm kê quỹ định kỳ và đối chiếu số dư quỹ tiền mặt tại cửa hàng.
2. Các bước thực hiện
Để lập bảng kiểm kê quỹ tiền mặt, thực hiện như sau:
1. Nhấn chọn Quỹ tiền/Kiểm kê tiền mặt.
2. Nhấn Thêm mới.

3. Chọn ngày kiểm kê, sau đó nhấn Đồng ý.

4. Khai báo số lượng kiểm kê thực tế của từng loại mệnh giá tương ứng, hệ thống tự động tính chênh lệch giữa số dư tiền thực tế kiểm kê với số dư tiền theo sổ quỹ tiền mặt.

5. Nhấn Lưu.
6. Nhấn Xử lý nếu có chênh lệch sau kiểm kê.  • Nếu số kiểm kê thực tế > số dư theo sổ quỹ tiền mặt => hệ thống tự động sinh ra Phiếu thu trên Quỹ tiền\tab Thu, chi tiền mặt để xử lý giá trị thiếu.
  • Nếu số kiểm kê thực tế < số dư theo sổ quỹ tiền mặt => hệ thống tự động sinh ra Phiếu chi trên Quỹ tiền\tab Thu, chi tiền mặt để xử lý giá trị thừa.
3. Lưu ý
Khai báo thông tin nhân viên tham gia kiểm kê bên tab Thành viên tham gia.

Xem thêm