Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý quỹ tiền > Quỹ tiền gửi > Đối chiếu ngân hàng

Đối chiếu ngân hàng

1. Mục đích
Giúp cửa hàng đối chiếu các khoản tiền đã thu được qua ngân hàng, trong trường hợp khách hàng thanh toán bằng thẻ như: ATM, VISA, VISA Debit, MASTER, MASTER Debit,... 
2. Các bước thực hiện
1. Nhấn chọn Quỹ tiền/Đối chiếu tiền gửi.
3. Chọn thời gian cần đối chiếu.
4. Chọn trạng thái Chưa đối chiếu. Có thể lọc danh sách theo Loại giao dịchLoại thẻ.

5. Tích chọn các khoản tiền đã nhận được trên tài khoản ngân hàng, nhấn Đối chiếu.5. Trường hợp đối chiếu sai chứng từ giao dịch, có thể bỏ đối chiếu bằng cách:
  • Chọn trạng thái Đã đối chiếu.
  • Tích chọn chứng từ đối chiếu sai, nhấn Bỏ đối chiếu.


Xem thêm