Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý tồn kho > Tính lại giá xuất kho

Tính lại giá xuất kho

1. Mục đích
Giúp quản lý tính lại giá xuất kho hàng hóa trong các trường hợp như xuất kho bán hàng khi chưa thực hiện lập phiếu nhập kho hay thay đổi giá nhập sau khi xuất kho bán hàng,...
2. Các bước thực hiện
Để tính lại giá xuất kho hàng hóa, thực hiện như sau:
1. Vào Kho\Tính giá xuất kho.
2. Chọn khoảng thời gian muốn tính lại giá.
Lưu ý: Khi chọn thời gian tính lại giá xuất kho, chương trình chỉ cho phép chọn khoảng thời gian tối đa 31 ngày và giá trị Từ ngày - Đến ngày phải trong cùng một tháng.

3. Chọn kho muốn tính lại giá xuất kho.
4. Chọn hàng hóa tính lại giá là toàn bộ hàng hóa tại cửa hàng hoặc chọn theo hàng hóa cụ thể.

5. Nhấn Tính giá.

6. Nhấn để xác nhận.
Xem thêm