Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý tồn kho > Thu ngân lập yêu cầu điều chuyển

Thu ngân lập yêu cầu điều chuyển

1. Mục đích
Giúp Thu ngân cửa hàng lập yêu cầu điều chuyển trước khi lấy hàng từ các cửa hàng khác trong chuỗi trên phần mềm PC Bán hàng.
2. Các bước thực hiện
Tình huống: Cửa hàng 1 đang hết hàng, thu ngân tại cửa hàng 1 sẽ gửi yêu cầu điều chuyển sang Cửa hàng 2 để lấy hàng.
Thu ngân Cửa hàng 1:
1. Nhấn biểu tượng , chọn Yêu cầu điều chuyển.
2. Tại tab Yêu cầu gửi đi, nhấn Thêm yêu cầu điều chuyển.

3. Chọn cửa hàng muốn lấy hàng trên mục Điều chuyển từ.
4. Chọn danh sách hàng hóa, số lượng hàng hóa muốn yêu cầu.

5. Nhấn Gửi yêu cầu. Chương trình sẽ tự động sinh Lệnh điều chuyển trên trang web Quản lý cửa hàng 2.

Lưu ý: Có thể lập nhanh phiếu Yêu cầu điều chuyển khi kiểm tra số lượng hàng tồn kho bằng cách:
  • Trên danh sách chuỗi cửa hàng, chọn cửa hàng muốn lấy hàng.
  • Nhấn biểu tượng  và chọn Yêu cầu điều chuyển. Chương trình sẽ tự động chọn cửa hàng điều chuyển và chọn hàng hóa muốn lấy hàng.
Thu ngân Cửa hàng 2:
Thu ngân Cửa hàng 2 sẽ nhận được Yêu cầu điều chuyển từ Cửa hàng 1, thực hiện xác nhận đồng ý điều chuyển như sau:
1. Nhấn biểu tượng , chọn Yêu cầu điều chuyển.
2. Tại tab Yêu cầu đã nhận, nhấn chọn yêu cầu điều chuyển từ Cửa hàng 1.

3. Nhấn Đồng ý để xác nhận.
Lưu ý: Trường hợp cửa hàng có khai báo và quản lý nhiều kho, trước khi Đồng ý xác nhận xuất kho điều chuyển, cần chọn kho lưu trữ hàng hóa tại cột Kho.

4. Chương trình sẽ tự động sinh phiếu xuất kho hàng hóa điều chuyển trên trang web Quản lý.

Thu ngân Cửa hàng 1: 
Sau khi thu ngân Cửa hàng 2 xác nhận đồng ý điều chuyển, thực hiện:
1. Nhấn biểu tượng , chọn Yêu cầu điều chuyển.
2. Tại tab Yêu cầu gửi đi, nhấn chọn Yêu cầu điều chuyển đã lập trước đó.

3. Nhấn Nhập kho trên yêu cầu điều chuyển để xác nhận.
Lưu ý: Trường hợp cửa hàng có khai báo và quản lý nhiều kho, trước khi Đồng ý xác nhận nhập kho, cần chọn kho lưu trữ hàng hóa tại cột Kho.

4. Chương trình sẽ tự động sinh phiếu nhập kho trên trang web Quản lý.

3. Lưu ý:
Chỉ có thu ngân được quản lý phân quyền Thu ngân kiêm điều chuyển mới thực hiện được chức năng này.


Xem thêm