Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý tồn kho > Theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho

Theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho

1. Mục đích
Sau khi khai báo tồn kho ban đầu và lập các phiếu nhập, xuất kho, quản lý cửa hàng có thể theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho của hàng hóa chi tiết theo từng thời điểm.
2. Các bước thực hiện
Để theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho, thực hiện như sau:
1. Vào Kho\Tổng hợp tồn kho.

2. Thực hiện nhập các tiêu chí lọc (có thể lọc theo Kho, Nhóm hàng hóa), sau đó nhấn Lấy dữ liệu để xem tình hình nhập, xuất, tồn.

3. Trường hợp khách có đặt trước, tích chọn Trừ số lượng hàng hóa khách đặt vào tồn kho nếu muốn kiểm tra lượng hàng hóa tồn kho đã trừ số lượng khách đặt trước.

4. Nhấn vào hàng hóa để xem tình hình nhập, xuất, tồn từng mặt hàng chi tiết.


Xem thêm