Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý tồn kho

Quản lý tồn kho

Quản lý kho trên phần mềm giúp quản lý cửa hàng theo dõi và tính toán tự động số lượng tồn kho, tình hình nhập/xuất kho để từ đó đưa ra các quyết định, chính sách bán hàng phù hợp đồng thời tránh các sai sót và phòng ngừa gian lận.Xem thêm