Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý tồn kho > Chuyển kho

Chuyển kho

1. Mục đích
Đối với cửa hàng có nhiều kho, khi phát sinh nghiệp vụ chuyển hàng hóa từ kho này sang kho khác, quản lý cửa hàng/kế toán có thể ghi lại việc chuyển kho nội bộ này để quản lý tồn kho một cách chính xác.
2. Các bước thực hiện
Để ghi nhận chuyển kho, thực hiện như sau:
​1. Trên Web Quản lý, chọn Kho\Chuyển kho.
2. Chọn Thêm mới để lập phiếu chuyển kho.

​3. Khai báo Thông tin chung và Thông tin chứng từ chuyển kho.
4. Tại phần Chi tiết, chọn hàng hóa chuyển kho.
​Tại cột Mã SKU: Nhập mã SKU để khai báo từng hàng hóa chuyển kho hoặc nhấn biểu tượng  để chọn nhanh hàng hóa cần chuyển kho.
5. Chọn Kho xuất và Kho nhập.

6. Nhập Đơn giá, Số lượng cho hàng hóa. Nếu bỏ trống, chương trình tự động tính giá theo phương pháp bình quân tức thời (tương tự phiếu xuất kho).
7. Thực hiện tương tự với các hàng hóa khác.
8. Nhấn Lưu.


3. Lưu ý: 
Khuyến nghị: Mỗi chứng từ chỉ nên nhập khoảng 200 hàng hóa để đạt được hiệu năng tốt nhất.

Xem thêm