Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Mua hàng

Mua hàng

Cho phép theo dõi hoạt động nhập mua hàng hóa thông qua việc lập các đơn đặt hàng, các phiếu mua hàng. Đồng thời ghi nhận lại các trường hợp phải trả lại hàng mua do không đúng mẫu mã, kém chất lượng.


Xem thêm