Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > OCM > Thiết lập Cửa hàng trên Fanpage Facebook

Thiết lập Cửa hàng trên Fanpage Facebook

Trường hợp quản lý lần đầu đăng các sản phẩm lên Cửa hàng trên Fanpage, cần thực hiện Thiết lập cửa hàng, thao tác thực hiện như sau:

  • Trên màn hình Đăng hàng hóa, nhấn Thiết lập cửa hàng.

  • Nhấn Đồng ý để xác nhận.
Lưu ý: Sau khi đăng hàng hóa từ OCM lên Fanpage:
    • Hàng hóa hiện có trên Cửa hàng Fanpage sẽ được xóa hết đi để lấy dữ liệu mới nhất từ OCM.
    • Không thể thực hiện Thêm/Sửa hàng hóa trên cửa hàng của Fanpage mà phải thực hiện qua OCM để dữ liệu được đồng bộ.

  • Nhấn Tiếp để Đồng ý với điều khoản và điều kiện của Facebook.

  • Chọn Fanpage - Trang của cửa hàng, nhấn Tiếp.

  • Facebook sẽ tự động chọn domain MShopKeeper của cửa hàng, nhấn Tiếp.

  • Bật tính năng Cửa hàng trên Trang, nhấn Hoàn tất.

 

 
Xem thêm