Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Kết nối phần mềm AMIS.VN - Kế toán > Thiết lập quyền người dùng MShop được phép sử dụng phân hệ Kế toán

Thiết lập quyền người dùng MShop được phép sử dụng phân hệ Kế toán

MShopKeeper mặc định Quản trị hệ thống mới có quyền Kết nối phần mềm kế toán AMIS ACT 2.0 (Thiết lập, Xem, Chuyển chứng từ), các vai trò khác sẽ không được phân quyền. Khi đăng nhập vào chương trình bằng vai trò không phải quản trị hệ thống sẽ không nhìn thấy được phân hệ Kế toán.
Ví dụ: Đăng nhập vào chương trình bằng tài khoản Quản lý chuỗi chưa được phân quyền sử dụng phân hệ Kế toán.

Chủ cửa hàng muốn phân quyền cho các vai trò khác (Quản lý chuỗi, Quản lý cửa hàng, Kế toán...) được phép sử dụng tính năng kết nối AMIS.VN trên MShopKeeper cần thực hiện như sau:
Vào Thiết lập chọn chức năng Quản lý vai trò, chọn sửa quản lý vai trò, chọn mục Phần mềm kế toán thực hiện phân quyền. 
  • Quyền Xem: chỉ cho phép xem chứng từ trên phân hệ kế toán, không được chuyển chứng từ hoặc thay đổi thiết lập
  • Quyền Chuyển chứng từ: bao gồm cả xem và chuyển chứng từ sang AMIS.VN
  • Quyền Thiết lập: cho phép thêm, sửa, xóa kết nối của AMIS.VN với MShopKeeper.

Người dùng đăng nhập chương trình sau khi được phân quyền sử dụng phân hệ Kế toán.

Xem thêm