Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Câu hỏi thường gặp > OCM > Bỏ kết nối Fanpage Facebook không hoạt động

Bỏ kết nối Fanpage Facebook không hoạt động

Với các Fanpage cửa hàng không hoạt động, thực hiện bỏ kết nối trên OCM như sau:

  • Nhấn chọn tab Thiết lập
  • Nhấn Bỏ kết nối tương ứng với các Fanpage không muốn liên kết.

    • Hoặc nhấn chọn Quản lý kết nối để chọn các Fanpage muốn bỏ kết nối.    Xem thêm