Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Quản lý hàng hóa > Nhập khẩu hàng hóa > Nhập khẩu hàng hóa bằng công cụ Tool Import Data

Nhập khẩu hàng hóa bằng công cụ Tool Import Data

1. Mục đích
Giúp quản lý nhà hàng khai báo nhanh hàng hóa bằng cách nhập khẩu từ tệp excel vào phần mềm. Quản lý nhà hàng có thể nhập khẩu hàng hóa từ tệp excel có sẵn hoặc nhập khẩu theo tệp excel mẫu của phần mềm.
2. Các bước thực hiện
Để nhập khẩu hàng hóa vào phần mềm bằng công cụ nhập khẩu Tool Import Data, thực hiện như sau:

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây

b. Các bước thực hiện

Bước 1: Chọn tệp nguồn.
1. Nhấn Chọn tệp để tải lên tệp excel có sẵn của cửa hàng.
2. Chọn thông tin số dòng dữ liệu. Ví dụ: Dòng dữ liệu trên tệp excel bắt đầu từ dòng 8 thì khai báo số dòng trên phần mềm là 8.
3. Trong trường hợp chưa có tệp dữ liệu hoặc muốn nhập khẩu theo tệp mẫu của phần mềm, nhấn vào tại đây để tải về tệp excel mẫu.
4. Sao chép các thông tin cột trên file dữ liệu tại cửa hàng tương ứng với thông tin các cột trên tệp excel mẫu và thực hiện tải tệp lên phần mềm nhập khẩu.
5. Nhấn Tiếp theo.Bước 2: Ghép dữ liệu.

1. Trong trường hợp sử dụng tệp excel có sẵn của cửa hàng, cần thực hiện Ghép cột dữ liệu nhập khẩu. Phần mềm đã liệt kê thông tin các cột dữ liệu: Mã SKU (Mã hàng hóa), Tên hàng hóa, Giá bán, Màu sắc, Size. Anh/chị cần thực hiện chọn các cột dữ liệu tương ứng với các cột thông tin này trên phần mềm. Tại tab Cột dữ liệu trong tệp nguồn, nhấn biểu tượng mũi tên để chọn các cột dữ liệu trên tệp excel vừa tải tương ứng với các cột dữ liệu trên phần mềm.
2. Sau khi đã chọn xong, nhấn Tiếp theo.Bước 3: Xác nhận.
1. Tích chọn những hàng hóa muốn nhập khẩu vào phần mềm.
2. Sửa lại thông tin giá bán nếu muốn thay đổi giá riêng cho một số sản phẩm có màu sắc hoặc có size khác.
3. Nhấn Nhập khẩu.Bước 4: Nhập khẩu.
1. Phần mềm sẽ hiển thị thông báo nhập khẩu thành công, nhấn Hoàn thành để kết thúc quá trình nhập khẩu.
2. Trong trường hợp muốn in tem mã cho các sản phẩm vừa nhập khẩu, nhấn In tem. Xem chi tiết cách in tem mã tại đây.


Xem thêm